Algemene voorwaarden HSP Ondernemen met Gevoel

Versie geldig vanaf: 1 december 2015

_____________________________________________________________________________

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 

 1. HSP: de eenmanszaak, HSP Ondernemen met Gevoel, statutair gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57856656.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan HSP een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.
 3. Diensten: alle activiteiten die HSP uitvoert in opdracht van de Opdrachtgever. Hieronder valt zeker te verstaan doch niet uitsluitend: coaching, training en advies, zowel op locatie als via communicatie op afstand. Alsmede eventuele andere diensten die HSP levert aan de Opdrachtgever.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van HSP en tevens alle overeenkomsten die HSP aangaat met haar Opdrachtgever.
 5. Wanneer tussen de Opdrachtgever en HSP nadere bedingen worden overeengekomen, die afwijken van de in deze voorwaarden neergelegde bedingen, zullen bij strijdigheid de nader overeengekomen bedingen prevaleren boven hetgeen bepaald in deze voorwaarden.
 6. De door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met HSP
 7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 8. In deze algemene voorwaarden kan het woord schriftelijk ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.
 9. Indien HSP deze voorwaarden soepel toepast ten opzichte van Opdrachtgever, kunnen daar door de Opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden. 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Door HSP gedane aanbiedingen en/of offertes zijn dertig dagen geldig voor aanvaarding, daarna zijn zij van louter informatieve waarde.
 2. Prijzen in de door HSP gedane aanbiedingen of verstuurde offertes aan de Opdrachtgever zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reiskosten, tenzij anders aangegeven. 

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

 1. Overeenkomsten komen tot stand nadat Opdrachtgever een door HSP uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en de Opdrachtgever een door HSP uitgevaardigde opdrachtbevestiging ondertekend heeft.
 2. Mocht HSP om welke reden dan ook geen opdrachtbevestiging uitvaardigen zal een verzonden factuur als bevestiging gelden voor een tot stand gekomen overeenkomst.
 3. Indien Opdrachtgever tegen de hoogte van de factuur wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk en binnen zeven (7) werkdagen te doen.

Artikel 4 Rechten & verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt HSP in de mogelijkheid de diensten aan te bieden en uit te voeren.
 2. Opdrachtgever dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt is HSP gerechtigd de diensten voor de Opdrachtgever op te schorten of te beëindigen, zonder dat HSP daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van correcte informatie die noodzakelijk is voor een deugdelijke tenuitvoerlegging van de door HSP te leveren diensten. Opdrachtgever vrijwaart HSP voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 4. Opdrachtgever dient in overleg te treden met HSP over de locatie en datum waarop HSP aanvangt met de tenuitvoerlegging van diensten.
 5. Indien HSP door toedoen van de Opdrachtgever niet kan overgaan tot het leveren van diensten is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die HSP als gevolg daarvan zou mogen leiden.
 6. Opdrachtgever is verplicht om alle diensten en leveringen af te nemen zoals overeengekomen is in de offerte.
 7. Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van Opdrachtgever, is HSP gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal HSP haar dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.
 8. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning kan worden beïnvloed indien          partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, de werkwijze en omvang van de overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. De overeengekomen gewijzigde overeenkomst en/of uitvoering wordt als meer en/of minder werk verrekend.

Artikel 5 Annulering

 1. Indien de Opdrachtgever een opdracht annuleert of wijzigt is beginsel hetgeen bepaald in dit artikel van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen de Opdrachtgever en HSP.
 2. In dit artikel wordt onder aanvangsdatum verstaan de eerste dag (hetzij intake, hetzij training) van een traject, zoals omschreven in artikel 4.4.
 3. In dit artikel wordt onder opdrachtwaarde verstaan het totaalbedrag voor het trainingstraject zoals genoemd in de opdrachtbevestiging.
 4. Annulering van een reeds tot stand gekomen overeenkomst kan uitsluitende schriftelijk worden gedaan. Bij annulering van een overeenkomst:
 5. Tot 30 dagen voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever 0% van de opdrachtwaarde te vergoeden;
 6. tussen 30 en 15 dagen voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever 50% van de opdrachtwaarde te vergoeden en
 7. binnen 15 dagen voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever 100% van de opdrachtwaarde te vergoeden.
  1. Indien HSP coachwerkzaamheden verricht jegens een particulier die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is, in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 5.4, de volgende annuleringsregeling van toepassing: 100% van het factuurbedrag zal door HSP in rekening worden gebracht indien annulering plaatsvind binnen 24 uur van de geplande coachafspraak.
  2. Wijziging of verschuiving van data van de zijde van de Opdrachtgever wordt, tenzij anders overeengekomen, als annulering aangemerkt.
  3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door HSP, zal HSP in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Opdrachtgever toerekenbaar zijn, in welk geval eventuele kosten van overdracht voor rekening komen van de Opdrachtgever.
  4. De Opdrachtgever is gerechtigd om een opgegeven cursist te laten vervangen door een andere cursist, mits deze andere cursist, indien er voor het volgen van de cursus bepaalde toelatingsvereisten zijn gesteld, voldoet aan deze vereisten en HSP bovendien voor aanvang van de cursus op de hoogte is gesteld van het feit dat een opgegeven cursist zal worden vervangen door een andere cursist. 

Artikel 6 Rechten & verplichtingen HSP

 1. HSP zorgt voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door bekwame/deskundige personen.
 2. HSP heeft het recht derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van diensten, mits Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld.
 3. HSP is gerechtigd een gesloten cursusovereenkomst te annuleren, indien het aantal aanmeldingen voor het volgen van de cursus lager is dan het door HSP voor het geven van de cursus vereiste minimum aantal cursisten.
 4. Ingeval van een annulering door HSP als omschreven in het voorgaande lid, is HSP op generlei wijze schadeplichtig jegens de Opdrachtgever.
 5. HSP is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens die door de Opdrachtgever aan HSP zijn verstrekt.
 6. HSP zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van HSP aan derden geen mededeling doen over de aanpak HSP, haar werkwijze en dergelijke. 

Artikel 7 Intellectueel eigendom 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten van HSP zoals rapporten of anderszins, door HSP ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij HSP of haar licentiegevers.
 2. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren van de door HSP geleverde of ter beschikking gestelde zaken waarvan het intellectueel eigendom berust bij HSP, zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijk toestemming van HSP.
 3. Voor elke in strijd met artikel 7.2 verrichte handeling is de afnemer een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van HSP om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. 

Artikel 8 Facturatie & betaling

 1. HSP factureert tijdens of na afloop van de overeenkomst de door HSP gemaakte uren aan de Opdrachtgever.
 2. Door HSP verzonden facturen dienen door de Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na factuurdatum te worden betaald aan HSP.
 3. Indien HSP de Opdrachtgever tijdens een lopende overeenkomst factureert en door toedoen van de Opdrachtgever, HSP haar uit hoofde van de overeenkomst toekomende bedragen niet tijdig toekomt, is HSP gerechtigd de diensten aan Opdrachtgever te staken tot het moment waarop Opdrachtgever wel over kan gaat tot het vergoeden van de bedragen die HSP uit hoofde van de overeenkomst toekomt.
 4. Het uit artikel 8.3 voortvloeiend recht om de dienstverlening aan Opdrachtgever te staken ontstaat pas nadat HSP de Opdrachtgever op de hoogte heeft gesteld van haar tekortkoming en de mogelijkheid heeft geboden om alsnog de betaling te doen geschieden. Indien Opdrachtgever vijf (5) werkdagen nadat zij op de hoogste is gesteld van haar tekortkoming niet aan haar betalingsverplichting heeft voldoen is onverlet hetgeen bepaald in artikel 8.3 van toepassing.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente, verhoogt met 4, verschuldigd aan HSP. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Indien HSP kosten heeft moeten maken, welke kosten HSP in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient Opdrachtgever ook deze kosten aan HSP te betalen.
 7. In geval HSP om welke reden ook een onjuist bedrag ontvangt van de rekening van Opdrachtgever heeft Opdrachtgever haar (wettelijk) recht om deze betaling te storneren. Dit ontslaat Opdrachtgever niet van haar in dit artikel gestelde betalingsverplichting.
 8. De Opdrachtgever is niet bevoegd door hem aan HSP verschuldigde bedragen te verrekenen met gepretendeerde dan wel echte vorderingen van Opdrachtgever op HSP, zonder voorafgaande, schriftelijke machtiging van HSP dan wel de bevoegde rechter.
 9. Indien het vermoeden bestaat dat de Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting kan voldoen, of in het geval zij in staat van liquidatie/ faillissement verkeert, er beslag wordt gelegd of surseance van betaling is aangevraagd  zijn de vorderingen van HSP jegens de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

 1. Voor elke door HSP aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. HSP kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. HSP is uitsluitend aansprakelijk voor grove tekortkomingen in de uitvoering van de dienstverlening die het gevolg zijn van grove onzorgvuldigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van diensten.
 2. Mocht onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 9.1 toch aansprakelijkheid aan de kant van HSP worden aangenomen is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.
 3. Mocht in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 9.2 geen uitkering krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst plaatsvinden dan is de aansprakelijkheid van HSP beperkt tot directe schade en tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van HSP wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever HSP onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en HSP ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
 5. Aansprakelijkheid van HSP voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart HSP tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit – dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.
 7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die HSP mocht lijden ten gevolge van een aan de Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. 

Artikel 10 Overmacht 

 1. HSP is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van zestig (60) dagen blijft voortbestaan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
 2. HSP is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten van derden, waar HSP weinig of geen invloed op kan uitoefenen. HSP kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie HSP een overeenkomst is aangegaan.
 3. Naast het bepaalde in lid 10.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

Artikel 11 Voorbehoud van eigendom

 1. Alle door HSP geleverde en uitgeleende zaken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, rapporten, modellen, computerprogramma’s, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, oefeningen enz., blijven (intellectueel) eigendom van HSP, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever, cliënt of deelnemer en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van HSP worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht HSP zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan HSP binnen 14 dagen nadat deze zaken ter beschikking zijn gesteld aan Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien de overeenkomst is gestopt, dienen alle in bruikleen gestelde zaken binnen 14 dagen geretourneerd te zijn. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn zullen alle hieruit voortvloeiende kosten op Opdrachtgever verhaald worden.
 6. In geval van beschadigingen toegebracht aan door HSP geleverde en uitgeleende zaken door Opdrachtgever zal HSP deze verhalen op Opdrachtgever. 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij HSP partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De Opdrachtgever en HSP zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste aanleg de rechter te Arnhem bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen de Opdrachtgever en HSP.

 

 

 

 

Werken met Margot

Mijn HSP e-cademie – Online video-e-masterclasses
HSP VIP-special, exclusieve 1-op-1-coaching
HSP Entrepreneurs Event 2016
MotivatieSpreker op jouw Event

@MargotRantong

Algemeen

Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy

HSP - Ondernemen met gevoel houdt zich aan alle wettelijke bepalingen koop en verkoop.
BTW nummer wordt op de factuur vermeldt.